Pacatul

Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării
omului de porunca lui Dumnezeu.

„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poţi să mănânci după
plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit»” (Gen. 2:16-17). Lăsându-se ispitit de diavolul, şarpele cel vechi, prin femeie, omul a călcat porunca pe care o primise de la Dumnezeu şi astfel, prin libera sa voinţă, a devenit rob al păcatului, vrăjmaş al lui Dumnezeu, din care cauză a fost dat
afară din Eden şi supus suferinţei, trudei şi morţii (Gen. 3). Odată cu căderea
sa, Adam i-a tras pe toţi oamenii, care sunt urmaşii săi, în păcat. Toţi au
păcătuit (Rom. 5:10-12; Efeseni 2:1-2). Din această pricină nimeni nu se poate
mântui singur sau un frate pe fratele său (Ps. 49:7-8). Prin Harul lui Dumnezeu,
care este arătat prin Isus Hristos, omul poate fi scăpat din starea de robie a
păcatului (Rom. 5:19-21), iar necazurile, truda şi moartea pot conlucra spre
binele lui (Rom. 8:28-30; Rom. 5:3-4; Fapte 14:22).
Păcatul venit în lume prin neascultarea primilor oameni a afectat întreaga
omenire (Rom. 5:19). Păcat este orice încălcare a Cuvântului, voinţei şi poruncii lui Dumnezeu (Rom. 3:23; Gal. 5:19-21). Omul păcătuieşte prin omiterea împlinirii binelui cerut de Dumnezeu sau prin comiterea lucrurilor împotriva voii Sale. Păcat este orice fel de faptă care întinează trupul, sufletul şi duhul: curvia şi preacurvia, necumpătarea, trândăvia, îmbuibarea, împovărarea cu gânduri lumeşti, gânduri rele, sinuciderea, avorturile, vorbirea de rău, vrajba, minciuna, făţărnicia, furtul, înşelătoria, neajutorarea sfinţilor în caz de nevoie, precum şi chinuirea animalelor (Gen. 38:2-10; Prov. 12:10; Rom. 12:13; Gal. 5:19-21; Apoc. 21:8).

La fel este păcat: necredinţa, nepăsarea, nesocotirea harului venit prin
Isus Hristos, lipsa temerii de Dumnezeu, luarea în deşert a Numelui Său,
idolatria, superstiţiile, vrăjitoriile etc.
Păcatul, o dată înfăptuit, este urmat de consecinţe (Gal. 6:8). El este boldul
morţii şi atrage după sine pedeapsa veşnică a lui Dumnezeu (Apoc. 22:15;
21:8). Plata păcatului este moartea (Rom. 6:23).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.